Projekto „Mes rūšiuojam įmonėje” nuostatai

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Projekto „Mes rūšiuojam Įmonėje“ (toliau – Projektas) nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Projekto tikslus, organizavimo, atliekų surinkimo, vertinimo, dalyvių ir laimėtojų apdovanojimo tvarką.

2. Projektą organizuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA), VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“ (EGIO) ir UAB „Atliekų tvarkymo centras“.

3. Projekto metu iš Projekte dalyvaujančių įstaigų bus renkamos buityje naudojamos elektros ir elektroninės įrangos (toliau – EEĮ) ir nešiojamųjų baterijų (toliau – NB) atliekos. Atliekas rinks UAB „Atliekų tvarkymo centras“. Projektą koordinuoja – Julius Pinkevičius, tel. 8 (5) 206 0900, mob. tel. 8 684 03849, el. paštas julius@atc.lt.

II. PROJEKTO DALYVIAI IR TIKSLAS

1. Projekte gali dalyvauti visos Lietuvos įmonės, įstaigos (išskyrus švietimo), organizacijos ir jų filialai (toliau – Įmonės).

2. Projekte norinčios dalyvauti Įmonės gali registruotis žodžiu – tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849), raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius, elektroniniu paštu info@mesrusiuojam.lt, internetinėje svetainėje www.mesrusiuojam.lt, pateikiant šiuos duomenis: pavadinimą, adresą, kontaktinį asmenį ir kontaktus, įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių.

3. Projekto tikslas – skatinti ir mokyti visuomenę rūšiuoti ir rinkti atskirai EEĮ ir NB atliekas, jų nešalinti su kitomis atliekomis, mažinti aplinkos taršą atliekomis, šviesti ir informuoti visuomenę. Taip pat siekti, kad EEĮ ir NB atliekas žmonės galėtų priduoti kiek įmanoma patogiau, arčiau namų ar darbo vietų.

 III. PROJEKTO EIGA

4. Projektas prasideda 2023 metų rugsėjo mėn. ir baigiasi 2024 metų birželio mėn.

5. Esant poreikiui visoms Projekte dalyvaujančioms Įmonėms yra išdalinamos specialios talpos NB atliekoms rinkti bei Projekto plakatai.

6. Projekto metu organizuojamos dvi EEĮ ir NB atliekų surinkimo akcijos. Pirmoji Akcija vyks nuo 2023 metų spalio mėn  iki 2024 metų sausio mėn. Antroji EEĮ ir NB surinkimo Akcija vyks nuo 2024 metų vasario mėn. iki 2024 metų birželio mėn.

7. Projekto rezultatai bus vertinami pasibaigus visam Projektui.

8. EEĮ ir NB atliekų surinkimo akcijų metu EEĮ ir NB atliekas surenkanti įmonė – UAB „Atliekų tvarkymo centras“ su Įmone suderintu laiku atvyksta į Įmonę ir paima sukauptas EEĮ ir NB atliekas. Visos atliekos yra iš karto pasveriamos ir Įmonės atstovui yra išduodamas dokumentas, kuriame  nurodomas paimtų atliekų kiekis ir rūšis.

9. Projekto metu bus surenkamos visų rūšių EEĮ ir NB atliekos. Surenkamų EEĮ ir NB atliekų pavyzdžiai pateikiami Nuostatų 1 priede.

10. Informacija apie Projektą, Projekto dalyvius, Projekto partnerius viso Projekto metu viešinama GIA pasirinktose informacinės sklaidos priemonėse.

IV. PRIZAI

14. Projekto prizai. Projekto partneriai, iš kurių Įmonė pasibaigus Projektui už surinktus taškus gali išsirinkti prizus, yra šių įmonių:

  1. Sporto prekės – UAB „Skorpiono takas“ (internetinė prekyba – st-sport.lt)
  2. Kino teatras – UAB „Forum Cinemas“ (forumcinemas.lt);
  3. Kanceliarinės prekės, biuro reikmenys – UAB „O‘pen Lietuva“ (www.o-pen.lt)
  4. Buitinė technika ir elektronikos prekės – UAB „Ogmina“ (www.ogmina.lt)
  5. Knygos – UAB „BALTO trader“ (internetinė prekyba – www.knygos.lt)
  6. Teminės pramogos – MB „GoCrazy LT“ (www.gocrazy.lt)
  7. Priemonės rankdarbiams – MB „Darbštuolė“ (internetinė prekyba – www.darbstuole.eu)
  8. Kanceliarinės prekės, biuro reikmenys – UAB „Morning LT“  (www.morning.lt)
  9. Knygos – MB „Tikra knyga” (https://tikraknyga.lt/)

V. PROJEKTO DALYVIŲ VERTINIMAS IR APDOVANOJIMAS

15. Už Projekto metu surinktas EEĮ ir NB atliekas yra skiriami taškai –  už surinktą vieną EEĮ atliekų toną (išskyrus monitorius ir televizorius) yra skiriama 90 taškų, už surinktą vieną NB atliekų toną yra skiriama 600 taškų. Televizoriai, monitoriai ir įranga, kurioje yra ekranų – 30 taškų už vieną toną. 1 taško vertė yra 1 euras.

16. Galutiniai Projekto rezultatai suskaičiuojami iki 2024 m. rugsėjo mėn.

17. Pasibaigus Projektui, Įmonės įvertinusios surinktų taškų skaičių bei prizų ir (ar) paslaugų poreikį išsirenka Nuostatų 14 punkte nurodytą (-us) partnerį (-ius), iš kurio (-ių) už surinktus taškus pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų. Įmonė gali išsirinkti vieną ar kelis Nuostatų 14 nurodytą (-us) partnerį (-ius), t.y. už surinktus taškus gali gauti prekių ir (ar) paslaugų iš kelių Projekto partnerių. Informaciją apie Projekto partnerį (-ius), iš kurio (-ių) už surinktus taškus Įmonė pageidauja gauti prekių ir (ar) paslaugų pateikia organizatoriams užpildant Nuostatų 2 priede pateiktą formą ir ją pateikiant raštu – Riovonių g. 2A, Vilnius arba elektroniniu paštu: info@mesrusiuojam.lt iki 2024 m. rugsėjo 30 d. Organizatoriai per 10 darbo dienų iš Įmonių gautą informaciją perduoda Nuostatų 14 punkte nurodytam (-iems) partneriui (-iams). Praėjus 10 darbo dienoms nuo Nuostatų 2 priedo pateikimo organizatoriams,  Įmonės kreipiasi į pasirinktą (-us) Projekto partnerį (-ius) ir už Nuostatų 2 priede nurodytą taškų sumą išsirenka prekių ir (ar) paslaugų. Tikslesnė informacija apie prizų atsiėmimą (kontaktinius asmenis, prizus, prizų perdavimo būdus ir pan.) iš Nuostatų 14 punkte nurodyto (-ų) Projekto partnerio (-ių) bus pateikta visiems Projekto dalyviams Projekto metu.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

18. Papildoma informacija teikiama tel. 8 (5) 206 0901, mob. tel. 8 684 03849, el. paštu: julius@atc.lt

19. Visa informacija susijusi su Projektu bus skelbiama Projekto internetinėje svetainėje – www.mesrusiuojam.lt.

20. Projekto organizatoriai gali įsteigti papildomus prizus ir (ar) atsiradus papildomoms, Projekto pradžioje nenumatytoms aplinkybėms patikslinti Nuostatus.